top of page

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze pagina vinden jullie informatie vanuit het bestuur.

Gebruikersreglement Woonvereniging Elderburen

 1. Dit gebruikersreglement gaat over beheer en gebruik van gemeenschappelijke ruimten zoals die beschikbaar zijn voor de bewoners resp. de woonvereniging. Onderhoud van deze ruimten ligt bij Portaal, tenzij anders aangegeven.

 2. Doel van de woonvereniging is om met de bewoners bij te dragen aan een actieve, gemeenschappelijke en plezierige woonomgeving.

 3. De woonvereniging ElderBuren is een vereniging van, voor en door bewoners van het appartementencomplex Leidenweg 40.

 4. Bewoners die een huurovereenkomst hebben met Portaal voor een woning in het complex en bewoners die een overeenkomst hebben met SIZA voor een woning binnen het complex zijn automatisch lid van de woonvereniging.

 5. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de woonvereniging ligt bij de bewoners. Tijdens de Algemene Ledenvergadering beslissen de leden over onderwerpen bij meerderheid van stemmen, mits er tenminste 50 leden aanwezig zijn (zgn. quorum). Als er geen quorum is of de stemmen staken beslist het bestuur over de agendering van het onderwerp.

 6. De leden kiezen tijdens een Algemene Ledenvergadering uit hun midden eenmaal per jaar een bestuur en een kascommissie. Het (kandidaat-)bestuur geeft expliciet aan hoe de vertegenwoordiging van alle bewoners zal worden geborgd. Het bestuur ondersteunt en faciliteert initiatieven van bewoners die bijdragen aan het in punt 2. genoemde doel en vertegenwoordigt de woonvereniging intern en extern bij alle onderwerpen in dit gebruikersreglement. De kascommissie bewaakt of het bestuur dit doet volgens de vastgestelde begrotingsregels.

 7. Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur; over samenstelling van het bestuur en/of ondersteuning door (algemene bestuurs)leden besluit het gekozen bestuur. De kascommissie bestaat uit twee leden, die tegelijkertijd worden gekozen.

 8. Het bestuur en de kascommissie stellen de begroting (incl. de begrotingsregels) op. Voor uitgaven boven €500,- is goedkeuring noodzakelijk van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele opbrengsten uit door het bestuur ondersteunde activiteiten vloeien terug naar de woonvereniging. Het bestuur kan zich naar eigen inzicht laten ondersteunen voor bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld beheer van gemeenschappelijke ruimten, selectie nieuwe bewoners, externe contacten, activiteiten ed.

 9. Het bestuur schrijft tenminste twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit. In het eerste kwartaal legt het zittende bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt een (nieuw) bestuur gekozen. In het vierde kwartaal wordt de begroting (incl. de begrotingsregels) voor het komende jaar vastgesteld. Als het bestuur daar aanleiding toe ziet, schrijft het een extra algemene ledenvergadering uit.

 10. Voor wijzigingen in het beoogde gebruik en/of de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten is instemming nodig van de Algemene Ledenvergadering en toestemming van Portaal. Over tijdelijk gebruik van gemeenschappelijke ruimten anders dan het beoogde gebruik beslist het bestuur, waar nodig in overleg met Portaal.

 11. De fietsenkelders en scootmobielruimten zijn bestemd voor stalling van fietsen resp. scootmobielen en aanverwante accessoires; bij twijfel beslist het bestuur.

 12. De parkeerplaats is uitsluitend bestemd voor personenauto’s van bewoners en hun bezoekers.

 13. De gemeenschappelijke tuin is bestemd voor het verblijf van en de ontmoeting tussen bewoners en hun bezoekers. Klein onderhoud aan de tuin wordt verzorgd door de leden van de tuingroep. Een deel van de gemeenschappelijke tuin is bestemd als moestuin en alleen in gebruik bij de leden van de tuingroep. De vlaggenmast is bestemd voor de vlag van de woonvereniging; alleen tijdens lokale, regionale en nationale feest- en gedenkdagen kan deze tijdelijk worden vervangen door de toepasselijke vlag. In de gemeenschappelijke tuin kunnen kleine evenementen (feestjes, werkbezoeken ed.) worden georganiseerd onder de voorwaarde dat deze tijdig worden aangemeld bij het bestuur (ivm aankondiging) en geen overlast veroorzaken; bij twijfel beslist het bestuur.

 14. Het trappenhuis en de galerijen zijn geen verblijfsruimten en uitsluitend bestemd als toegang en vluchtweg. Op de begane grond in de hal is een mededelingenbord van Portaal en een prikbord voor bewoners.

 15. De gemeenschappelijke woonkamer (40-6) is bestemd als ontmoetingsruimte voor bewoners; zie verder ‘woonkamer’.

 16. In de gemeenschappelijke ruimten zijn geen politieke, activistische en/of commerciële uitingen toegestaan. Deze uitingen zullen direct worden verwijderd; bij twijfel beslist het bestuur.

 17. De communicatie vanuit het bestuur naar de bewoners verloopt via de website www.ElderBuren.net. Thema’s, aankondigingen en onderwerpen op de website worden daarnaast aangekondigd via de app Woonvereniging Elderburen (alleen lezen), het mededelingenbord naast de ingang van 40-6 en de digitale nieuwsbrief. Informatie op papier via de postbus alleen bij uitzondering of op verzoek; bij twijfel beslist het bestuur.

 18. Het bestuur is voor initiatieven, contact over activiteiten en andere onderwerpen voor en over  de woonvereniging bereikbaar via het contactformulier op de website www.ElderBuren.net. Daarnaast houdt het bestuur 1x per maand spreekuur in de gemeenschappelijke woonkamer; het rooster voor dit spreekuur wordt gecommuniceerd via de hiervoor onder punt 17. genoemde kanalen.

 Gebruik en beschikbaarheid van de gemeenschappelijke woonkamer (40-6)

 1. Buiten de open inloop is de woonkamer in overleg met de beheerder beschikbaar voor ontmoeting en bewonersactiviteiten. Terugkerende (wekelijkse) activiteiten worden steeds vastgelegd voor de periode van een jaar. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zijn alleen kleinschalige activiteiten (max. 8 personen) mogelijk op de achterste tafel (aan de kant van het water), de ruimte in het voorste deel is op dat moment regelmatig in gebruik bij een groep bewoners. Voor reservering van de woonkamer wordt de agenda bij de ingang van 40-6 gebruikt.

 2. Gebruik van de woonkamer mag niet tot overlast leiden voor de andere bewoners. In voorkomende gevallen kan een borg worden gevraagd, die wordt verbeurd als er overlast plaatsvindt; ter beoordeling van de beheerder.

 3. Tussen middernacht en 8 uur zijn er geen bewoners of gasten in de woonkamer. Overnachten in de woonkamer is niet toegestaan.

 4. Als er geen andere activiteit is gepland, is de woonkamer in overleg met de beheerder kosteloos beschikbaar voor individuele bewoners (bv. voor een verjaardag). Reservering voor individueel gebruik is voor maximaal 24 uur.

 5. Bij gebruik van de woonkamer kunnen tegen de geldende prijzen dranken genuttigd worden uit de keuken. Dit moet vooraf kenbaar worden gemaakt en mogelijk wordt er een voorschot gevraagd, dat zal worden verrekend met de daadwerkelijke kosten; ter beoordeling van de beheerder.

 6. De ruimte dient na gebruik schoon en heel te worden opgeleverd. In voorkomende gevallen kan een borg worden gevraagd, die wordt verbeurd als de ruimte niet schoon en/of heel wordt opgeleverd; ter beoordeling van de beheerder.

 7. Huisdieren zijn niet welkom in de woonkamer, alleen op het terras.

Bewonersoverleg 29 november 2023

Hallo ElderBuren,

De informatieavond van woensdag 29 november in Elderburen bracht waardevolle inzichten en suggesties naar voren om de gemeenschap te versterken. Jullie deelden bezorgdheden en wensen, waarbij de rode draad duidelijk was: de behoefte aan verbeterde communicatie en organisatie binnen Elderburen.

Een terugkerend thema was de roep om heldere communicatie. Mensen verlangen naar meer transparantie, duidelijke informatie.

Elderburen benadrukten het belang van onderling luisteren, begrip tonen en acceptatie van diversiteit.

De voorgestelde oplossingen geven richting aan een Elderburen waarin iedereen gehoord wordt en bijdraagt aan een gezonde en bloeiende gemeenschap.

Wat gaat het bestuur nu doen? Al jullie input is gebundeld. Dit nemen wij mee in een overzicht met afspraken. Het eerste concept verwachten we medio half januari met jullie te kunnen delen.

Mochten jullie het niet eens zijn met een voorstel of een aanvulling hebben, bewaar deze input voor de Algemene Leden Vergadering in februari!

 

Met vriendelijke groet namens het hele bestuur, Simone Krijgsman

 

bottom of page